contact@dpojhapa.gov.np +977-9842109195

सुचना

हुलाक सम्बद्ध नियमावलीहरु

Antarik Hulak Vastu Bima Garne Niyamharu 2019 आन्तरिक हुलाक वस्तु विमा गर्ने नियमहरु- २०१९

Atirikta Hulak Niyamawali 2034  अतिरिक्त हुलाक नियमावली- २०३४

Bairang Hulak Niyamawali 2034 वैरङ्ग हुलाक नियमावली- २०३४

Dhanadesh Niyamawali 2031  धनादेश नियमावली – २०३१

Hulak Bachat Bank Niyamawali 2033 हुलाक बचत बैंक नियमावली- २०३३

Hulak Niyamawali 2020 हुलाक नियमावली – २०२०